സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

certification-ico

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
ഞങ്ങളുടെ മിക്ക പീപ്പിൾ കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും, ഇഎസ്എൽ ടാഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും, ഇഎഎസ് സിസ്റ്റങ്ങളും മറ്റ് റീട്ടെയിൽ ഉത്പന്നങ്ങളും എസ്ജിഎസ് പോലുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ കർശനമായ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Product Safety
Product Safety1
Product Safety3
Product Safety2
Product-Safety04
Product-Safety05
Product Safety6
Product Safety7
Product Safety8
Product Safety9
Product Safety10
Product Safety11
Product Safety013