സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
ഞങ്ങളുടെ മിക്ക പീപ്പിൾ കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും, ESL ടാഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും, EAS സിസ്റ്റങ്ങളും മറ്റ് റീട്ടെയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും SGS പോലെയുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ കർശനമായ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്.